Trygghet och trivsel

För oss är det viktigt att du och ditt barn känner trygghet och trivs med vår verksamhet. För att skapa en bra relation redan från start lägger vi stor vikt vid inskolningen och att bygga en bra föräldrakontakt. Vi erbjuder ditt barn ett knä att krypa upp i, vi finns alltid till hands och vi har tydliga mål och regler.

Vi arbetar på en rad olika sätt med att stärka barnen, göra dem delaktiga i verksamheten och skapa bra miljöer för kamratskap och byggandet av relationer. Exempel på detta är att vi anordnar stormöten där ett barn är ordförande och ett annat barn är sekreterare. Här lär sig barnen att lyssna på varandra, prata en i taget, att våga uttrycka sin åsikt och att respektera andra barns åsikter. De får också en förståelse för demokratiskt fattade beslut.

Att vara en bra kompis genomsyrar vårt trygghetsarbete. Pedagogerna finns nära barnen för att hjälpa dem lösa konflikter och lära dem att vara öppna mot varandra och respektera varandra. Barnen tränas också till att ta ansvar för sina handlingar genom att trösta den kompis som man har sårat och låta kompisen vara med i leken. På vår förskola fungerar även de äldre barnen som förebilder för de yngre.

Förskolorna och skolorna i Nanny Palmkvists skolområde har en gemensam trygghetsplan som bland annat innehåller en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling.